Skip to content Skip to footer

Press Release Download as PDF

TÜRKİYE TRİBUNALİ ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ

TÜRKİYE TRİBUNALİ ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ

BÖLÜM I

KURULUŞ VE MİSYON

MADDE 1

KURULUŞ
 1. Mahkeme, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini rapor etmek amacıyla kurulmuştur. Adı “Türkiye Tribunali’dir. (Türkiye Mahkemesi). Mahkemenin merkezi Cenevre’de bulunmaktadır.
 2. Mahkeme tamamen bağımsızdır ve bu Çalışma Prosedürlerine uygun olarak faaliyet gösterir.

MADDE 2

MİSYON
 1. Türkiye Tribunali’nin misyonu, diğer uluslararası mahkemeler ve tribunaller tarafından belirlenen standardlara ve ilkelere dayalı olarak ve ulusal mahkemelerin örnek uygulamalarına ilişkin deneyimlerden yararlanarak, Türk makamlarının yargı yetkisi altında gerçekleşen tüm insan hakkı ilallerini bağımsız ve profesyonel bir şekilde değerlendirmek ve raporlamaktır.
 2. Türkiye Tribunali, kendi faaliyet alanlarında, başka herhangi bir ulusal veya uluslararası yargı merci veya organı ile rekabet etmeyi amaçlamaz. Tribunal önündeki herhangi bir işlem veya Tribunal tarafından verilen herhangi bir görüş, aynı durumların ve iddia edilen ihlallerin başka bir uluslararası veya ulusal mahkeme veya tribunal tarafından incelenmeyeceği şeklinde değerlendirilemez.

MADDE 3

TRİBUNAL’İN YARGI YETKİSİ

Türkiye Tribunali’nin yargı yetkisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan insan hakları hükümlerini ve uluslararası hukukun genel ilkelerine saygıyı kapsar.

BÖLÜM II

ORGANİZASYON

MADDE 4

ORGANİZASYON

Türkiye Tribunali aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Mahkeme (Tribunal)
 2. Raportörler
 3. Yazı İşleri (Kayıt)

MADDE 5

HAKİMLER
 1. Türkiye Tribunali, mümkün olduğunca farklı coğrafi ve yargı bölgelerini temsil eden 6 yargıçtan oluşacaktır.
 2. Hâkimler, Türkiye Tribunali VZW tarafından belirlenecektir. (Kar amacı gütmeyen kuruluş)
 3. Tribunal’in yargıçları, insan hakları alanlarında kapsamlı adli deneyime ve yüksek ahlaki karaktere sahip, tarafsız ve dürüst kişilerden oluşacaktır. Görevlerini yerine getirirlerken bağımsız olacaklar ve herhangi bir Hükümetten veya başka herhangi bir merciden talimat kabul etmeyecek veya talep etmeyeceklerdir.
 4. Mahkeme, tüm yargıçlardan oluşan bir Genel Kurul şeklinde çalışacaktır. Mahkeme, en az 4 yargıcın hazır bulunmadığı durumlarda görev yapamaz.
 5. Mahkeme, üyelerinin çoğunluğu ile Çalışma Prosedürlerini (Usul Kurallarını) oylayacak, Başkanı seçecek ve Başkanın önerisi üzerine Yazı İşleri Müdürünü atayacaktır. Bu oylamalar elektronik olarak yürütülebilir.

MADDE 6

RAPORTÖRLER
 1. Türkiye Tribunal’i vzw raportör atayabilir. Raportörler, özellikle bilgi toplama ve raporlama konusunda önemli insan hakları deneyimine sahip kişilerden oluşacaktır. Raporlar, Tribunal Başkanı’na sunulacaktır.
 2. Raportörler, görevlerini yerine getirirlerken tam bağımsız hareket edecekler ve herhangi bir Hükümetten veya başka herhangi bir merciden talimat kabul etmeyecek veya talepte bulunmayacaklardır.
 3. Raportörler, insan hakları ihlali iddialarına ilişkin raporları hazırlarken, bilgileri, tanık ifadelerini ve raporlar için yararlı ve uygun olabilecek her şeyi toplayacaklardır.

MADDE 7

YAZI İŞLERİ
 1. Tribunal Başkanının yetkisi altında kurulacak ve çalışacak olan ve en az bir deneyimli insan hakları avukatından oluşan Yazı İşleri (Kayıt Ofisi) oluşturulacaktır.
 2. Yazı İşleri, Tribunal’in idaresi ve hizmetinden sorumlu olacaktır.
 3. Yazı İşleri, bir Yazı İşleri Müdürü ve gerekli olabilecek diğer personelden oluşacaktır.
 4. Yazı İşleri Müdürü, yukarıdaki 5 § 5 maddesine uygun olarak Tribunal’in Genel Kurulu tarafından üç yıllık bir süre için atanacaktır ve benzer şartlar altında yeniden atanabilecektir.

BÖLÜM III

PROSEDÜRLER

MADDE 8

RAPORLARIN HAZIRLANMASI
 1. Raportörler, iddialara, bilgilere, bilgi toplama görevlerine, diğer ulusal veya uluslararası kuruluşlardan gelen raporlara ve güvenilir görülebilecek diğer tüm kaynaklara dayalı raporlar hazırlar.
 2. Raporlar, Türkiye’deki bireysel insan hakları iddiaları, insan hakları alanındaki iddialar, Türkiye’nin belirli bir bölgesindeki insan hakları ihlalleri veya nüfusun belirli bir grubunu ilgilendiren ihlallerle ilgili olabilir.
 3. Raporlar, Başkan tarafından gözlem için Türk Hükümetine gönderilecektir. Bu amaçla raporlar, Türkiye’nin Cenevre’deki BM Büyükelçisine gönderilecektir. Raporlar, Mahkemenin duruşmalara başlamasından en geç 6 hafta önce gönderilecektir. Raporlar Türk hükümetine gönderildikten sonra, Türk Hükümeti görüşlerini en geç iki hafta içinde Tribunal’e ulaştıracaktır.
 4. Üçüncü şahıslar, mahkeme oturumunun başlamasından en geç bir hafta önce, Türk hükümetinin raporları ve gözlemleri hakkında yazılı bir gözlem sunabilirler.
 5. Raporlar ve ilgili nihai gözlemler Mahkemeye sunulur.

MADDE 9

DURUŞMALAR
 1. Mahkeme, Türkiye’deki insan hakları durumuna ilişkin profesyonel, tarafsız ve adil görüşlerin hazırlanması amacıyla duruşmalar düzenleyecektir. Mahkeme, ele alınan taslak raporlar üzerindeki görüşlerini bildirmek üzere, mağdurları, tanıkları ve insan hakları aktivistlerini davet edebilir. Mahkeme, Türk Hükümeti temsilcisini, taslak raporlar hakkındaki Türk hükümetinin görüşünü temsil etmek üzere davet edecektir. Her halukarda, raportörlere, raporlarını sunma ve Türk hükümetinin gözlemlerine yönelik karşı görüş bildirme imkanı verilecektir.
 2. Mahkeme, mağdurların, tanıkların veya çocukların korunması ve adaletin tecellisi açısından, yargılamanın gizli oturumla yapılmasına karar vermedikçe, duruşmalar kamuya açık olacaktır.

MADDE 10

MÜZAKERELER
 1. Müzakereler Cenevre’de yapılacaktır. Ayrıca çevrimiçi (online) olarak da yapılabilecektir.
 2. Belirli bir rapor veya raporlar üzerinde bir duruşma yapılması durumunda, bu rapor veya raporlar üzerindeki müzakereler, oturum sona erdikten hemen sonra yapılacaktır.
 3. Müzakereler kamuya kapalı olarak yapılır ve katılımcılar müzakerelerin gizliliğine saygı duyar.
 4. Görüşmelerde hâkimler, duruşmalar sırasında ortaya konulan raporları, yazılı ve sözlü gözlemleri ve tartışmaları inceleyerek “Türkiye Tribunal’in Görüşü” şeklinde karar verirler.
 5. “Türkiye Tribunali’nin Görüşü”, Başkan tarafından belirlenen süre içinde Mahkemenin web sitesinde ve elektronik kitle iletişim araçlarıyla yayınlanacaktır.

MADDE 11

GÖRÜŞLER
 1. “Türkiye Tribunali’nin Görüşleri”, tarafları bağlayıcı değildir. Bu görüşler, Türkiye’deki insan hakları ihlali iddialarını dikkatli bir şekilde analiz edecek biçimde yazılacaktır.
 2. “Türkiye Tribunali’nin Görüşleri” aynı zamanda Türkiye’deki insan hakları konusunda farkındalık yaratmaya ve diğer ulusal ve uluslararası organlar için bir bilgi kaynağı olarak kullanılmaya hizmet edecektir.

BÖLÜM IV

GENEL VE SON HÜKÜMLER

MADDE 12

RESMÎ DİL

Türkiye Tribunal’deki yargılamanın resmi dili İngilizcedir. Mahkeme diğer dillerde, özellikle de Türkçe dilinde karşılıklı tercüme imkânları sağlayacaktır.

Türkiye Tribunali tarafından 08 Nisan 2021 tarihinde hazırlanmıştır.

© 2021 Turkey Tribunal All rights reserved.